კონფიდენციალურობა

ზოგადი

 

წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა („პოლიტიკა“) განსაზღვრავსსაფუძველს, რომლითაც შპს მაინენი სერვისისშეუძლია შეაგროვოს, გამოიყენოს, გაამჟღავნოს ან სხვაგვარად დაამუშაოს ჩვენი მომხმარებლების პერსონალური მონაცემები. ეს პოლიტიკა ვრცელდება ჩვენს მფლობელობაში ან ჩვენს კონტროლქვეშ მყოფ პერსონალურ მონაცემებზე, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებზე, რომლებსაც ფლობენ ორგანიზაციები, რომლებსაც ჩვენ ვეთანამშრომლებით.

 

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს რომ შევძლოთ მომსახურების გაწევა და გაუმჯობესება.ჩვენის სერვისის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ჩვენს მიერ ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას ამ პოლიტიკის შესაბამისად. თუ მოცემულპოლიტიკაში სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, ამ პოლიტიკაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაცგანსაზღვრულიაჩვენს წესებსა და პირობებში, რომელიც ხელმისაწვდომია https://mynanny.ge-ზე.

 

2. შეგროვებულ მონაცემთა ტიპები

 

2.1 პერსონალური მონაცემები

 

ჩვენი სერვისით სარგებლობისასჩვენშეიძლება მოგთხოვოთ მოგვაწოდოთ გარკვეული პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენთან დასაკავშირებლად ან იდენტიფიკაციისთვის („პერსონალური მონაცემები“). პერსონალური მონაცემებიშეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება:

·         ლექტრონული მისამართი

·         სახელი და გვარი

·         ელეფონის ნომერი

·         მისამართი, უბანი, საფოსტო ინდექსი, ქალაქი

·         ქუქი ფაილები და გამოყენების მონაცემები

·         განათლება და სასწავლო სფერო


2.2 მონაცემების გამოყენება

 

ჩვენ ასევე შეიძლება შევაგროვოთ ინფორმაციაჩვენს სერვისებზე წვდომა გამოყებეასთან დაკავშირებით ("გამოყენების მონაცემები"). გამოყენებისმონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი კომპიუტერის IP მისამართი, ბრაუზერის ტიპი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი სერვისის გვერდები, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, ამ გვერდებზე გატარებული დრო, მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

 

2.3 ქუქიები

 

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ქუქიები და მსგავსი ტექნოლოგიები ჩვენს სერვისზე აქტივობის ანალიზისთვისდა გარკვეული ინფორმაციის შესანახად.

ქუქიები არის მცირე ფაილები, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ანონიმურ ან უნიკალურ იდენტიფიკატორებს. ქუქი-ფაილები გენერირდებათქვენს ბრაუზერში ვებსაიტიდან და ინახება თქვენს მოწყობილობაზე. მოცემულიტექნოლოგიებიგამოიყენება ინფორმაციის შეგსაგროვებლად რომ მოვახდინოთჩვენი სერვისის გასაუმჯობესებადა ანალიზი.

 

თქვენ შეგიძლიათ შეზღუდოთ თქვენი ბრაუზრიდან ყველა სახის ქუქი-ფაილები ან მიუთითოს, როდის მოხდესქუქი-ფაილების გამოყენება.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ქუქი-ფაილების სრულად შეზღუდვის შემთხვევაში შესაძლოა ვერ შეძლოთ ჩვენი სერვისის ზოგიერთი ნაწილისგამოყენება.

 

ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქი-ფაილები შეიძლება შეიცადეს:

·         სესიისქუქიები. ჩვენშეიძლებაგამოვიყენოთსესიისქუქიებიჩვენისერვისის სრულფასოვნად მოწოდებისთვის.

·         პრიორიტეტული ქუქიები. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ Preference Cookies თქვენი პრეფერენციებისა და სხვადასხვა პარამეტრების დასამახსოვრებლად.

·         უსაფრთხოების ქუქი-ფაილები. ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ უსაფრთხოების ქუქიები უსაფრთხოების მიზნებისთვის.


3. მონაცემთა გამოყენება.

 

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ შეგროვებული მონაცემები სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის:

·         თქვენმიერმოთხოვნილისერვისებისმიწოდების პროცესში ან მასთან დაკავშირებით მომსახურების გსწევისას;

·         თქვენი ვინაობის გადამოწმება;

·         თქვენგან შეკითხვებზე, თხოვნებზე, განაცხადებზე, საჩივრებსა და გამოხმაურებაზე პასუხის გაცემ, დამუშავება;

·         ჩვენთან ურთიერთობის მართვა;

·         გადახდის ან საკრედიტო ოპერაციების დამუშავებ;

·         ჩვენი სერვისების შესახებმარკეტინგულ ინფორმაცი გაგზავნა, მათ შორისმარკეტინგული ღონისძიებების, ინიციატივებისადა სხვა აქციების შესახებ;

·         ნებისმიერი მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციების, პრაქტიკის კოდექსების, გაიდლაინების ან წესების დაცვის ან ნებისმიერი სახელმწიფო და/ან მარეგულირებელი ორგანოების მიერ ჩატარებული კანონის აღსრულებისა და გამოძიების დახმარებ;

·         ტექნიკური საკითხების გამოვლენა, პრევენცია და გადაჭრა;

·         სერვისების გამოყენების მონიტორინგი;

·         კლიენტის ინფორმირება სერვისებში ნებისმიერი ცვლილების შესახებ;

·         ნებისმიერი სხვა მიზნისთვის, რაზეც თქვენ მოითხოვეთ ინფორმაცია;

·         ზემოაღნიშნული მიზნებისათვის, ნებისმიერ არააფილირებულ მესამე მხარესთან, მათ შორის მესამე მხარის სერვისის მომწოდებლებთან და აგენტებთან და შესაბამის სამთავრობო და/ან მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობა, საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ; და

·         ნებისმიერი სხვა ბიზნეს მიზნებისთვის, რომელიც დაკავშირებულია მომსახურების გაწევასთან.


4. მონაცემთა გადაცემა

 

თქვენი ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, შეიძლება გადაეცეს და ინახებოდესკომპიუტერულ სისტემებზერომლებიც მდებარეობს საქართველოს ფარგლებსგარეთ, სადაც მონაცემთა დაცვის კანონები შეიძლება განსხვავდებოდეს საქართველოსიურისდიქციისგან.

 

თუ თქვენ იმყოფებით საქართველოს ფარგლებს გარეთ და გადაწყვეტთ ინფორმაციის გადმოცემას, გთხოვთ, გაითვალისწინთ, რომ ჩვენ ვინახავთდა ვამუშავებთ მონაცემებს, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებსსაქართველოშიდა მის ფარგლებს გარეთ.

 

თქვენი მიერ ჩვენი სერვისის გამოყენება,რასაც მოჰყვება თქვენი მხრიდანინფორმაციის გადმოცემა, წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ამ გადაცემაზე.

 

შპს Mynanny მიიღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა უზრუნველყოს თქვენი მონაცემების უსაფრთხოდ დამუშავება. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისადარ მოხდებათქვენი პერსონალური მონაცემების გატანა/გადაცემა ისეთ ქვეყანებში,სადაც არ არსებობს ადეკვატური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობა, მათ შორის უსაფრთხოების დაცვის მოთხოვნები.

 

5. მონაცემთა გამჟღავნება

 

ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები:

·         როდესაცასეთიგამჟღავნებაასაჭიროჩვენი ვალდებულებების შესასრულებლად თქვენს მიერ მოთხოვნილი მომსახურების მიწოდების პროცესში;

·         მესამე მხარეებს, აგენტებს და სხვა ორგანიზაციებს, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ თქვენთვის მომსახურების გასაწევად;

·         კანონიერი ვალდებულების შესასრულებლად;

·         შპს მაინენი სერვისის უფლებებისა თუ ქონების დასაცავად;

·         შესაძლო დანაშაულის პრევენცია ან გამოძიებისთვის;

·         მომხმარებლების ან პირადი უსაფრთხოების დასაცავად.

ზემოაღნიშნულ პუნქტებში ჩამოთვლილი მიზნები შეიძლება მოქმედებდესიმ შემთხვევაშიცკი, როდესაც თქვეშეწყვეთ ჩვენთან ურთიერთობა.

 

6. მონაცემთა დაცვა

 

თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით გადაცემის დაელექტრონული შენახვის არც ერთი მეთოდი არ არის 100% უსაფრთხო. მიუხედავად იმისა, რომ უსაფრთხოება არ არის გარანტირებული, ჩვენ ვცდილობთ დავიცვათ თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოება და მუდამვახახლებთდა ვაძლიერებთ ჩვენს ინფორმაციული უსაფრთხოების ზომებს.

 

7. სერვისის პროვაიდერები

 

ჩვენ შეიძლება შევიდეთ საქმიან ურთიერთობაშიმესამე მხარეებთან (იურიდიულ დაფიზიკური პირებთან), რომგავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურება. მესამე მხარეებმა ჩვენი სახელით შეიძლება შეასრულონ მომსახურებასთანდაკავშირებული ამოცანები ან დაგვეხმარონ მონაცემთა გაანალიზებაში.

 

მოცემულმესამე მხარეებს აქვთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე მხოლოდ ჩვენს მიერ განსაზღვული მომსახურების გასაწევადდაისინივალდებულნი არიან არ გაამჟღავნონ ან გამოიყენონ ინფორმაციასხვა მიზნებისთვის.

 

8. ანალიტიკა

 

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარის მომსახურებჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისა და ანალიზისთვის.

 

9. ბმულები სხვა ვებ გვერდებზე

 

ჩვენი სერვისი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებ გვერდებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. თუ დააწკაპუნებთ მესამე მხარის ბმულზე, თქვენ გადამისამართდებით მოცემულიმესამე მხარის ვებ გვერდზე. ჩვენ გირჩევთ, გადახედოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას თქვენს მიერ მონახულებული ყველა ვებ გვერდზე.

 

ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ნებისმიერი ვებ გვერდისან სერვისის შინაარსზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან პრაქტიკაზე.

 

10. ბავშვების კონფიდენციალურობა

 

ჩვენი სერვისი არ არის გათვალისწინებული 18 წლამდე („ბავშვები“)პიროვნებებზე.

ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას 18 წლამდე ასაკის პიროვნებებზე. თუ თქვენ ხართ მშობელი ან მეურვე და იცით, რომ თქვენმა შვილებმა მოგვაწოდეს პერსონალური მონაცემები თქვენი თანხმობის გარეშე, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. თუ ჩვენთვის გხდა ცნობილი რომ მოვახდინეთ ბავშვების პერსონალური მონაცემების შეგროვებამშობლის თანხმობის გარეშე, ჩვენ მივიღებთ ყველა ზომას რომმოცემული ინფორმაციის წავშალოთ ჩვენი მონაცემთა ბაზიდან.

 

 

11. პერსონალური მონაცემების ხელმისაწვდომობა და გასწორება

 

თუ გსურთ გააკეთოთ (ა)მოთხოვნა პერსონალური მონაცემების ასლზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს თქვენ შესახებ, ან ინფორმაცია, თუ როგორ ვიყენებთ ან ვამჟღავნებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, ან (ბ) შესწორების ან განაახლებისან წაშლის მოთხოვნა ნებისმიერი თქვენი პერსონალური მონაცემის შესახებ, რომელიც ინახება ჩვენთან, გთხოვთ თქვენი წერილობითი მოთხოვნა გაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტაზე info@mynanny.ge.

 

12. პერსონალური მონაცემების სიზუსტე

 

ჩვენ ვეყრდნობით თქვენს (ან თქვენი უფლებამოსილი წარმომადგენლის) მიერ მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემებს. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები არის აქტუალური, სრული და ზუსტი, გთხოვთ, განაახლოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები თქვენი პროფილის განახლების გზითან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტით info@mynanny.ge.

 

13. პერსონალური მონაცემების შენახვა

 

ჩვენ შეიძლება შევინახოთთქვენი პერსონალური მონაცემები მანამ, სანამ ეს აუცილებელია იმ მიზნის შესასრულებლად, რისთვისაც ისინი შეგროვდა, ან როგორც ამას მოითხოვს ან ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით.

 

14. ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

 

ჩვენ შეიძლება დროდადრო განვაახლოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ჩვენ შეგატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ამ გვერდზე ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამოქვეყნებით.

 

გირჩევთ პერიოდულად გადახედოთ ჩვენსკონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები ძალაშია, როდესაც ისინი განთავსდება ამ გვერდზე.

 

რას წერენ ჩვენზე

Youtube Soclia Facebook Instagram

Copyright 2020. My nanny